Historie požářních zbrojnic | SDH Štěpánovice
  

Probíhající akce

Historie požářních zbrojnic ve Štěpánovicích

První hasičská zbrojnice ve Štěpánovicích Potřebu uskladňovat materiál ve zbrojnici nebo kůlně si naši bratři uvědomovali již od založení sboru v roce 1913. Až v roce 1922 bylo rozhodnuto, že stavbu hasičské kolny se zavázala obec postavit na své náklady. To se také povedlo a v roce 1923 byla vystavěna první hasičská kolna. VÝPIS Z KNIHY JEDNATELSKÉ O VÝSTAVBĚ PRVNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE 1919 – 1922 DRUHÁ ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 26. 1. 1919 Bod 5) volné návrhy: Bod a) p. Al. Kurc, aby bezodkladně zakročeno bylo u hajného p. Tom. Zahonta ohledně vydání dříví, povoleného již v r. 1917 ke stavbě kůlny na hasičské nářadí VÝBOROVÁ SCHŮZE 26. 1. 1919 Výborová schůze, jejímž účelem bylo ujednání bližších podrobností, týkajících se stavby kůlny na hasičské nářadí, zahájena byla starostou spolku p. Mat. Sedláčkem bezprostředně po skončení druhé řádné valné hromady. Usneseno bylo: 1) Aby kůlna postavena byla na obecním pozemku podél zdi velkostatku č. 17 2) Aby p. obecní starosta spolu s dozorcem náčiní promluvil hned následujícího dne s nájemcem velkostatku s p. Drem. Karlem Holým a o jeho souhlas ke stavbě kůlny při zdi velkostatku jej požádal 3) Aby p. dozorce náčiní ujednal s p. hajným Zahontem podrobnosti týkající se vydání ke stavbě kůlny povoleného dříví 4) Aby plán ke stavbě kůlny dal se zhotoviti p. Aloisu Wirthovi, stavebnímu asistentu TŘETÍ ŘÁDNÁ VALNÁ SCHŮZE 11. 4. 1920 Bod 5) Na to rozpředena živá debata o stavbě hasičské kůlny, jejíž výsledek po výměnách názorů (což trvalo bezmála celou hodinu), byl, že sbor usnesl se stavbu kůlny pro přílišný náklad odložiti na dobu příhodnější Bod 6) Volné návrhy podány dva: a) Aby stavitel p. Alois Wirth za zásluhy, které získal si o příští stavbu kůlny na hasičské náčiní, totiž bezplatné zhotovení příslušných plánů a rozpočtů, jmenován byl zakládajícím členem sboru. Oba návrhy všemi hlasy schváleny ČTVRTÁ ŘÁDNÁ VALNÁ SCHŮZE 5. 5. 1921 Bod) Jelikož se nahlédlo, že stavbu kůlny na hasičské nářadí nelze odkládati do nekonečna, bylo rozhodnuto o započetí se stavbou co nejdříve. Za tím účelem prohlédnuta byla různá místa, kde by kolna byla nejpříhodnější. Konečně byl pro ten účel nejvhodnějším uznán pozemek, náležející velkostatku Chudenickému. Bylo tudíž ujednáno správu velkostatku a potřebnou část pozemku požádati a mimo to bylo uloženo jednateli zaříditi, čeho je potřebí k žádosti o podporu věcnou PÁTÁ VALNÁ HROMADA 19. 3. 1922 Zápis z minulé valné hromady byl přečten a schválen až na to, že v něm nebylo zaneseno, že stavbu kolny hasičské se zavázala provésti obec na svůj náklad, což jest tímto vyřízeno Druhá hasičská zbrojnice ve Štěpánovicích VÝPIS Z KNIHY JEDNATELSKÉ O VÝSTAVBĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE 1970 – 1974 ČLENSKÁ 31. 5. 1970 Bod 7: Br. Jednatel informoval přítomné, že dle plánu se má provést oprava požární zbrojnice. Doporučil, aby se dnešní schůze vyjádřila, zda se provede oprava nebo jak někteří členové navrhují výstavba nové zbrojnice. K tomuto byla velká diskuse a po vyslechnutí jednotlivých připomínek br. Křesťan přikročil k hlasování. Pro opravu stávající zbrojnice hlasovalo 9 přítomných a 8 bylo pro novou stavbu, tzn., že byla schválena nadpoloviční většinou oprava stávající zbrojnice. VÝROČNÍ 7. 2. 1971 Bod 4 diskuse: b) Předseda JZD s. Čížek na svém diskusním vystoupení pozdravil VČS a popřál hodně úspěchů v další práci ČSPO. Přislíbil pomoc požárnímu sboru při výstavbě požární zbrojnice a to hlavně mechanizačními prostředky. d) Za myslivecké sdružení pozdravil VČS s. Bílý Emanuel, který rovněž přislíbil pomoc při výstavbě požární zbrojnice. ČLENSKÁ 8. 5. 1971 Bod 1: Byla projednána výstavba požární zbrojnice v obci. K tomuto podal informaci br. Jednatel. Uvedl, že Místní národní výbor ve svém rozpočtu plánuje na tuto zbrojnici 80 000,- Kč. Veškerá dokumentace na tuto výstavbu je vypracovaná a schválena. V měsíci dubnu t. r. po dohodě s br. Jaroslavem Zemanem byla provedena objednávka z větší části materiálu na hrubou stavbu. Je předpoklad, že potřebný materiál bude dodán. Bude nyní záležet jen na členech ČSPO, aby práce mohly pokračovat úspěšně. K tomuto bylo dohodnuto, jakmile bude zabezpečen potřebný materiál, výbor svolá členskou schůzi k dalšímu jednání o zabezpečení stavby. ČLENSKÁ 21. 8. 1971 Br. Bouřil v dalším bodě seznámil přítomné s výsledkem jednání MNV Točník o plánovaných a schválených akcích pro obec Štěpánovice. Jsou schváleny tyto akce: úprava požární nádrže, výstavba požární zbrojnice, osvětlení při silnici. VÝBOR 19. 5. 1972 Bod 1: Br. Piták Karel informoval přítomné o průběhu výstavby požární zbrojnice. V celku toto hodnotil kladně. Po delší diskusi bylo schváleno stanovit pro každého člena ČSPO 10 hodin odpracovat zdarma na výstavbě požární zbrojnice. Pokud jde o přispívající, tito budou požádáni o spolupráci oběžníkem. ČLENSKÁ 28. 7. 1972 Bod 3: V tomto bodě byl projednán postup při výstavbě požární zbrojnice. Br. Piták podal informace, že bylo pochopení při zahájení výstavby, v poslední době zájem opadl. Požádáni členové, aby vytrvali. Další brigáda 5. 8. 1972 VÝBOR 10. 3. 1973 Bod 3: Ve 3 bodě byl projednán postup na výstavbě zbrojnice. K tomuto bodu vedena široká diskuse. VÝBOR 7. 4. 1973 Bod 3: Br. Piták opět zhodnotil výsledek prací na požární zbrojnici a seznámil s dalšími pracemi, které je nutno provést, aby zbrojnice mohla být dána do užívání. K tomuto vedena diskuse. ČLENSKÁ 10. 5. 1973 Bod 4: Ve čtvrtém bodě byl projednán další postup výstavby požární zbrojnice se kterým seznámil přítomné br. Zeman, který poukázal na nepřipravenost materiálu a tím dochází i k zbytečným zdržováním na stavbě. Dále pak podrobně informoval o dalších nutných pracích, které je ještě nutno udělat. Jeho zprávu doplnil br. Piták K., vedoucí stavby. Po těchto informacích byla vedena široká diskuse a v závěru bylo dohodnuto uskutečnit brigádu 13. 5., které se zúčastní bří – Bouřil, Marek, Piták K., Rubáš K., Kučera Jan, Wirth Jos., Mazanec K., Bureš K., Kubů F., Fišer Alois VÝBOR 27. 6. 1973 Bod 2: V tomto bodě předseda br. Křesťan Ant. Poukázal na nedostatky, problémy a potíže k výstavbě požární zbrojnice ve Štěpánovicích. K tomuto nebylo přijato konkrétní rozhodnutí. VÝBOR 15. 2. 1974 Bod 3: Různé – bod c) Br. Zeman doporučil uskutečnit přestěhování výzbroje za staré do nové zbrojnice. Po delší diskusi schváleno uskutečnit 17. 2. t. r. Účast členů v 8 hodin ráno. Sraz je u nové zbrojnice. VÝBOR 8. 3. 1974 Bod 1: Bylo projednáno dokončení úprav požár. Zbrojnice, především úpravy terénu. Bylo schváleno posyp před zbrojnicí strojní drtí, kterou zajistí a doveze br. Křesťan Ant. ml. Bod 2: V tomto bodě byl projednán termín slavnostního otevření zbrojnice. Po delší diskusi bylo schváleno uskutečnit toto 9 června 1974. Dále bylo schváleno organizační zabezpečení celé akce. Hudbu zajistí Fišer Al. a Křesťan ml., která nastoupí od 13 hodin. Bude požádán s. Veselý, předseda SSM při nátěru oken a okapových žlabů. ČLENSKÁ 24. 5. 1974 Bod 1: Br. Bureš V. seznámil přítomné s organizačním zabezpečením požární zbrojnice tak, jak projednal a schválil výbor SPO. Slavnost se uskuteční 16 června 1974. Dále bylo přikročeno k rozdělení úkolů k přípravě slavnosti. VÝBOR 23. 8. 1974 Bod 4: Br. Mazanec informoval, že projednával vyúčtování s panem Brabcem – kuchařem z Točníka, který vyvařoval na slavnosti ve Štěpánovicích. Jmenovaný odmítl finanční odměnu. Bylo schváleno jmenovanému písemně poděkovat dopisem. Zajistí bří Piták a  Toušek. Bod 5: Br. Bureš připomněl, že br. Polák Jar. Je ochoten zajistit dostatečné množství fotografií ze slavnostního otevření zbrojnice. Bylo schváleno nechat zhotovit tablo, odměna bude stanovena po zhotovení. Tato zbrojnice sloužila dobře. Takřka 50 let byla centrem dění v naší obci. Během posledních 2 dekád jsme zbrojnici různě opravovali, přistavěli pergolu a buňku. Takřka 2 desetiletí jsme neúspěšně bojovali o získání dotačního titulu na výstavbu nové hasičské zbrojnice. Od roku 2000 se prudce zvýšil počet našich členů a důstojné zázemí si přál každý z nás. Každoročně podávalo Město Klatovy žádost o dotaci. Zdůvodňovali jsme naše potřeby jak jen se dalo. Hlavními hybateli s našich řad v té době byl Pepík Bouřil, Láďa Wirth, Pepík Rubáš a pak celý osadní výbor i výbor SDH. Stále se nedařilo uspět. Přelom nastal na jaře 2023, kdy jsme se ocitli nad čarou a splnili jsme podmínky pro uznání dotačního titulu. K dotaci od HZS získalo město Klatovy, jako náš zřizovatel, ještě dotaci od Plzeňského kraje. Slib, který nám každoročně říkal starosta Klatov pan Salvetr byl splněn a tak zastupitelé města jednohlasně výstavbu odsouhlasili. Všem zainteresovaným moc děkujeme. Naše druhá hasičárna sloužila až do konce roku 2023. Poslední zde uskutečněnou akcí byl lampiónový průvod 17. Listopadu 2023. Poté již proběhlo vystěhování a demolice.


Třetí hasičská zbrojnice ve Štěpánovicích Na jaře 2023 jsme obdrželi napřed nepříjemnou zprávu, kdy jsme se dozvěděli, že s naší další žádostí končíme na prvním nepostupovém 7. místě a bylo opět po nadějích. Ovšem během pár týdnů se situace dramaticky změnila, a protože se do systému dostalo více peněz, dostala se naše hasičárna nad čáru a měli jsme alokovanou částku dotace o HZS ve výši 3 444 378 Kč. To bylo impulsem pro další jednání a nemalou část potřebných peněz přislíbil i Plzeňský kraj a to ve výši 2 296 252 Kč. Největší podíl z celé akce bere na svá bedra Město Klatovy, které bude doplácet rozdíl do vysoutěžené ceny stavby (14 910 830 Kč) tj. 9 170 200 Kč. Zato patří všem poskytovatelům nesmírné poděkování. Na jaře 2024 ještě řešíme osazení nádrže na záchyt dešťové vody a na vnitřní vybavení zbrojnice a prostor. Nově budovaná hasičárna bude dvoupodlažní. V 1.NP nalezne útočiště jednotka sboru dobrovolných hasičů. Vznikne zde dvojgaráž, prostory hygienické smyčky, ale také klubovna, ve které bude mít pobočku knihovna, bude zde bezbariérová volební místnost a bude sloužit i jako klubovna pro děti a osadní výbor. Ve 2. NP vznikne denní místnost JSDH, velitelská místnost, sociální zařízení, kuchyňka a víceúčelový sál. Jelikož v naší obci již není jiné místo, kde se můžeme sejít, tak se na vytouženou hasičárnu všichni moc těšíme. Foto ze stavby:


Nejbližší akce


Zájezd SDH pro děti do Legolandu 05.07.2024 00:00

Německo -
193.0  

Výborová schůze 07.07.2024 19:30

-
169.0  

Pytlovská káď 27.07.2024 00:00

Svrčovec -
159.0  

Výborová schůze 04.08.2024 19:30

-
155.0  

Výborová schůze 01.09.2024 19:30

-
151.0