Historie sboru - zápisy | SDH Štěpánovice
  

Probíhající akce

VÝPIS ZE ZÁPISŮ Z LET 1913 – 2013 : od založení sboru do výročí 100 let

1913 • konec května : nebezpečí ohně, které hrozilo dřevěným budovám s doškovou střechou, jakož i poloha naší obce, daleké cesty k obcím, které již mají hasičské sbory zřízeny, přiměla zdejší občanstvo ke zřízení místního hasičského sboru. Na popud řídícího učitele Josefa Václa se koncem května konala přednáška učitele Karla Zemana z Klatov, toho času jednatele župy klatovské. Jelikož nálada na zřízení sboru byla veliká, ihned byla zahájeny veškerá jednání. • 28.6. Výnosem CK místodržitelství v Praze dne 28.6.1913 bylo povoleno utvoření sboru. • 6.7. ustavující schůze sboru, za zakládající členy se přihlásili: ◦ Josef Mazanec, čp. 7, rolník ◦ Matěj Sedláček, rolník a hostinský ◦ Matěj Mazanec, rolník ◦ Tomáš Kohout, hajný • a 15 činných: ◦ Ondřej Kohout, učitel místní ◦ Vojtěch Wirth, čp. 36, rolník ◦ Josef Beneš, kovář místní ◦ Josef Bílý, kostelník místní ◦ Martin Nový, rolník ◦ Josef Wirth, čp. 10, rolník ◦ Alois Paleček, rolník ◦ Jan Fišer, kovář ◦ František Mazanec, čp. 7, rolník ◦ František Mazanec, dělník ◦ Alois Kurc, hostinský ◦ Josef Sedláček, rolník ◦ Jan Wirth, rolník ◦ Emanuel Mazanec, rolník ◦ Václav Kučera, rolník • a dalších 15 přispívajících členů • První zvolený výbor: ◦ Matěj Sedláček, rolník a hostinský starostou ◦ Ondřej Kohout, učitel velitelem ◦ Vojtěch Wirth, rolník náměstkem velitelovým ◦ Stanislav Toman, učitel jednatelem ◦ Členy výboru: ◦ Matěj Mazanec, rolník, zvolen zároveň pokladníkem ◦ Ondřej Paleček, rolník ◦ Josef Beneš, kovář ◦ Náhradníky: ◦ Martin Nový, rolník ◦ Karel Bílý, zedník ◦ Revizoři účtu: ◦ Josef Čížek, rolník ◦ Josef Maule, hospodářský příručí 1914 • 8.5. požár u Tomáše Wirtha, čp. 2., první požár. Byly tam i sbory z Klatov a Točníka. Při tomto požáru přišel k úrazu Vojtěch Wirth, čp. 36, náměstek velitele a František Wirth, dělník, kteří utrpěli značné popáleniny 1915 • Březen požár v Točníku, kde se sbor zúčastnil 1918 • červen: vypukl požár u Jakuba Wirtha čp. 2 v kolně při kterém sbor účinkoval. 1919 • 19.6. na Valné Hromadě rezignoval velitel Kohout, jako hlavní příčinu uvedl neúčast členů při hasičských cvičeních 1921 • 5.5. výbor rozhodl odměniti kostelníka Josefa Bílého, jinak ve funkci dozorce náčiní a zastávající v případě potřeby funkci posla sboru obnosem 30,- Kč ročně a usneseno uložiti poslu obejít přispívající a vybrat příspěvky • Požár u Václava Bílého, čp. 29 ve chlévech a přičiněním místního hasičského sboru se podařilo oheň uhasiti. • V roce 1921 byly konány 4 cvičení praktické a 2 teoretické. 1922 • 19.3. zaneseno, že stavbu kolny hasičské se zavázala provést obec na svůj náklad • 3.9. provedl přehlídku sboru p. Klouda, člen okresní správní komise a náměstek župního starosty p. Mazal. Cvičení s hydrantem i se žebříky bylo vzorně a rychle vykonáno. 1923 • 3.2. starosta upozornil členstvo, že nesmí nošením spolkového obleku hřešiti na spolkovou pokladnu a že každý, kdo roztrhá oblek při vlastní práci, musí si oblek opatřiti za svoje peníze. • 2.5. svolal velitel veškeré členstvo a nabádal je k nutné noční hlídce skrze požár za přítomnosti vojska toho času v naší obci. • V tomto roce byla vystavěna hasičská zbrojnice 1924 • 16.3. na Valné Hromadě ve volných návrzích přítel Sládek uvádí návrh, aby mladší členové, kteří nesledovali program Valné Hromady a byli hrou karet zabrány, by každý z nich zaplatil 2,- Kč do pokladny jako pokutu. 1925 • 14.2. Usneseno zakoupiti na 19 obleků modrého plátna • Účast na požáru v Klatovech. 1926 • 24.4. usneseno jednohlasně zakoupiti 40 metrů hadic. Přítel, dozorce náčiní a četař velitel, kostelník Josef Bílý dává návrh, by se sehrálo divadlo hasičské 1927 • 6.2. se sbor zúčastnil požáru ve Vícefnicích • 7.3. účast na požáru v Kokšíně 1928 • 24.3. vzdělavatel sboru dává pokyny sboru aby se nezaváděla do sboru politika, což by mohlo mít za následek rozpadnutí sboru • 3.6. proběhl ve Štěpánovicích župní sjezd • 14.10. usneseno pořádání slavnostního představení divadelního spojené s oslavou 10. výročí, vyhlášení naší republiky. Dále bylo usneseno za účasti p. učitelů, že čistý výnos z této slavnosti bude věnován na místní školní pomůcky 1929 • 7.3. schválena objednávka dvojitého hydrantového nástavce za 720,- Kč a stáloproudou dvoulistovou berlovku za 630,- Kč • 24.9. napsán reklamační dopis ohledně shledané trhliny na berlovce a požádání o zaslání klíče k té samé 1931 • 6.7. odhlasováno, že se sbor bude zúčastňovati pohřbů členů zakládajících, činných a přispívajících a jejich manželek. Pohřbů nečlenů se sbor účastnit nebude, z důvodu, že to odporuje přijatým stanovám. Také z toho důvodu, že kdo není ani přispívající člen sboru, tak dokazuje to, že poslání sboru v obci neuznává. Tací lidé dovedou oceniti hasičský sbor teprve tenkráté, když jsou v neštěstí a sbor potřebují. • 5.6. se sbor zúčastnil v Klatovech slavnosti předání automobilové stříkačky 1932 • 7.2. sbor obdržel podporu ze zemského fondu věcného 500,- Kč na zakoupení berlovky a hydrantového dvouproudového nástavce • 7.5. schváleno by peníze z honitby obce Štěpánovic dostal sbor na zakoupení motorové stříkačky. Sepsáno prozatímně znění darovací smlouvy 1933 • 3.9. účast sboru na slavnosti otevření nové budovy Kampeličky 1934 • 14.1. zpráva z VVH sbor vlastní 1x dvoukolová kára s navijáky na hadice, 1x klíč na kola, 13x dílů hadic tj. 260m, 2x berlová stříkačka, 1x přeska na hadice, 2x klíče k hydrantům, 3x nástavce hydrantové, 3x koncové roury s hubicemi, 10x košík na vodu, 2x žebříky lezecké, 2x pochodňové svítilny a 2x háky bourací • 25.6. pohřeb starosty klatovského sboru a čestného člena župy JUDr. Karla Hostaše 1936 • 24.1. přečtena zpráva o zřizování zákonem stanovené Civilní protiletadlové obrany v každé obci. Později zvolen za předsedu této obrany starosta sokola Sládek a instruktorem jmenován velitel hasičů Beneš • 10.-11.3 se jednatel Antonín Křestaň zúčastnil v Klatovech režisérského kurzu a měl tímto i na starost každoroční výběr hry, co se bude hrát. • 30.3. objednány svazové odznaky na přilby • 23. 12. schválneno zaslání protestu proti normalizaci a zavedení spojek u hadic • V tomto roce sbor asistoval u požáru u stohu p. Aloise Mazance 1937 • 2.3. usneseno koupiti lampu do skladiště • 3.4. odsouhlasena sbírka pro pohořelého Hřebíka z Dolan 1938 • 31.1. doporučeno členům aby si do okrskového sjezdu konaného 29.5. ve Štěpánovicích nechali předělati vycházkový stejnokroj dle nového vzoru • 30.3. schválena zápůjčka 1.500,- Kč u místní Kampeličky, koupí se 56m látky na nový pracovní kroj. Nový kroj bude ušit za 35,- Kč za jeden oblek. Dále usneseno, že každý člen si starý oblek koupí za 15,- Kč. Dále dohodnuto požádat obec o opravu skladiště. Dodatečně schváleno zakoupení 4 ks žebříků ku cvičení • 29.5. okrskový sjezd a oslava výročí 25 let sboru. Předány od župního starosty p. Bláhy medaile za 25 letou činnost pro Beneš Josef, Bílý Josef, Mazanec Martin a Nový Martin. Proběhlo cvičení, a to sekyrkové, cvičilo 40 mužů, z toho 16 ze Štěpánovic, cvičení trojic se žebříky, 12 mužů ze Štěpánovic, kombinované cvičení žen a mužů, z toho 7 mužů ze Štěpánovic a cvičení samaritánských stráží. • 25.8. odsouhlasena krojovaná účast na slavnosti dožínek, kterou pořádá Místní sdružení Republikového dorostu spolu s místním Sokolem spojené s oslavou 20 letého trvání republiky. 1939 • 25.1. usneseno žádati podporu z věcného fondu na dluh za pracovní stejnokroje a na 2 díly hadic -26.2. schváleny nové stanovy sestavené Zemskou hasičskou jednotou v Čechách 1940 • 10.1. starosta vysvětlil program hasičstva v dnešní době, jak zní příkaz z Ústředí • 25.4. usneseno objednat 2 díly nových hadic se šroubením, poněvadž spojky vzhledem k malému množství objednaných hadic nemůžeme potřebovat • 29.4. velitel spolu se starostou obce vykoná požární prohlídku obce • 7.12. projednán rozkaz nařízený ministerstvem vnitra vykonání preventivní protipožární obraně. Dále je nařízeno na pohřbu nepoužívat lodičku, ale přilbu. 1941 • 8.3. provedení rozdělení sboru do družstev, celkem 3 družstva po pěti členech a jedno družstvo zdravotní. Střídání družstev vždy v sobotu, jedno družstvo bude mít službu požární, jedno pohotovostní a jedno ochrannou • 17.6. ujednáno písemně oznámiti obci, že v dnešní době sbor jest úplně nedostatečně vyzbrojen, poněvadž hydranty a potrubí je zaneseno vodním kamenem, následkem čehož je v potrubí malý tlak a v dolní části obce není žádný dostřik. V důsledku toho je třeba vážně pomýšleti na zakoupení stříkačky. 1942 • 2.8. přejímací zápis o předání předmětu sborových ve smyslu nařízení ministerstva vnitra č. 16780-42-V/6 z 18.6.1942 do vlastnictví obce. Tímto datem končí jednatelské zápisy a pokračují až po ukončení 2. světové války 1945 • koupě motorové stříkačky DS12, z pokladny vybráno na nákup této stříkačky 14.000,- Kč 1946 • 27.4. VVH. Vzpomínka na umučené: krajského požárního ředitele Františka Šperla a velitele okresního hasičské jednoty Václava Šimici. Podána zpráva pokladníka za roky 1941-1945 • 2.6. zamítnuta žádost o přidělení motorového vozidla 1948 • 11.4. Josef Marek hlásí, že za 70,- Kč nemůže celou zimu udržovati hydranty v pořádku. Proto poplatek zvýšen na 200,- Kč ročně • 14.12. na zbrojnici se objedná smaltový štítek dle oběžníku Zemské hasičské jednoty 1950 • 29.11. odsouhlasena koupě požární sirény • V roce 1950 odpracovali členové 150 brigádnických hodin při poruše obecního vodovodu, když stříkačkou přečerpávali vodu ze studní do čerpací stanice 1951 • 25.3. na návrh NV nebude starostou sboru Karel Sedláček, ale Karel Ziegler. Dále byli na usnesení MNV vyřazeni ze sboru Matěj Sedláček a Jan Mazanec, čp. 27 • 12.5. za 2.650,- Kčs zakoupena došlá poplachová siréna a umístí se na zbrojnici Dále přečten přípis týkající se rozpočtu na rok 1952. Naplánováno koupit vázací drát 30m, ocelové kroužky na hadice 10 ks C a 10 ks B, pracovní stejnokroj 3 ks, 20 ks pracovních lodiček, 20 párů polovysokých bot, 2 ks opasky, savice 3m, 10 ks vycházkových obleků + košile a vázanky, 100m hadice B a spojky • 9.6.1951 velitel hlásí, že dodatečně byl ještě naplánován hasičský vůz • 6.7.1951 vyhlášen cvičný poplach v Točníku za účasti Točníka, Štěpánovic, Dehtína, Vícenic a Otína. 1952 • 20.4. referent zdravotnictví (dříve samaritánská stráž) referuje, že za rok 1951 bylo 5 úrazů lehkých a 1 těžký, kdy zemědělec sedláček strčil ruku do mlátičky. Na ukončenou valné hromady se zaspívala „Píseň práce“. • 12.5. se konal cyklistický závod Praha-Berlín-Varšava, trať vedla i přes Štěpánovice a z řad hasičů byli sestaveny pořádkové hlídky, hlavně aby nevběhla drůbež závodníkům do dráhy. • 2.8. přiděleno 5 ks kompletních vycházkových uniforem • 30.10. jednání o koupi hasičského auta Škoda 1/2t za 61.000,- Kčs. Sbor tolik peněz nemá a nemá je ani obec. Bílý Emanuel prohlašuje, že ani ONV nemůže uvolnit zbývající odnos a že jediná možnost je žádost na KNV kam jí osobně doručí, ale za kladný výsledek neručí. 1953 • zakoupena nová stříkačka PPS-8, kdy se na tuto stříkačku skládali občané naší vesnice a přispívali dle velikostí pozemků, tato stříkačka slouží dodnes v SDH Vícenice. • Od tohoto roku zavedena ve sboru funkce preventista sboru 1955 • 3.4. proběhl cvičný poplach. Předseda MNV Karel Beneš jej zhodnotil jako dostačující a dal pochvalu za pohotový nástup a spuštění stříkačky • 23.12. kritika na okresní inspekci, kdy sbor dostává věci které nepotřebuje, např. 5 párů rybářských bot, které nejsou potřeba 1957 • 25.12. pro nezájem členů nebude v lednu věneček. Byl však členy přijat návrh aby každý člen dal do pokladny 10,- Kčs, a tak bude zajištěn příjem. Není to sice hezké, ale je to jisté a pohodlné 1962 • 1.12. VVH. Starosta zhodnotil činnost sboru za 50 let. Ze zakládajících členů jsou naživu jen 3, a to: Josef Beneš, Josef Bílý a Alois Paleček. Mezi jiným uvedl jaká byla kázeň ve sboru a jaká je teď. Během 50 let se sbor zúčastnil 11 požárů a mnohdy účinně. 1963 • 26.5. oslavy 50. výročí sboru 1966 • došlo k požáru maringotky v Točníku a v Benzinolu 1968 • 100 let výročí školy 1969 • došlo k přezkoušení hydrantů 1971 • začala výstavba nové zbrojnice 1972 • 19.5. odsouhlasena koupě 10 ks štruncových obleků • 26.10. převzata nová stříkačka PPS-12 1974 • 17.2. stěhování výzbroje ze staré zbrojnice do nové • 9.6. slavnosti otevření nové zbrojnice • 23.8. převzetí prvního vozidla a to tzv. kačena Tatra 805 1976 • 14.10. zakoupena naftová kamna do klubovny • Obec Štěpánovice v černé kronice zásluhou farmáře Václava Kacerovského, který špatným postojem v práci nechal dojít k samovznícení sena. Hlavní zásluhu na likvidaci tohoto požáru měl náš preventista a budoucí starosta Alois Fišer. Díky jeho pohotovosti bylo znehodnoceno pouze 80 metráků sena. 1977 • 14.10. návrh na kandidáty do voleb projednán a za členy, kteří ve výboru aktivně nepracovali jsou navrženi jiní. 1978 • v lednu se přispívajícímu členovi p. Bouřilovi nechává zahrát v rozhlase • zemřel poslední zakládající člen Josef Beneš 1979 • 5.1. žádost MS ve Štěpánovicích o pomoc při odchytu zajíců • 24.3. instalace nové požární sirény • 24.4. cvičný poplach, do 5 minut nastoupilo 8 členů a do 10 minut dalších 7 členů, připravenost tedy dobrá • Pomoc zemědělským závodům a Československým státním lesům po zimní kalamitě, odpracováno 10 členy 500 brigádnických hodin a vytěženo 100 m3 dřeva • 7.9. povoleno zakoupení jiného požárního vozidla za velmi poruchovou Tatru 805, koupen GAZ M461 • výroční členská schůze 15.12. • čestné uznání ZO: Kučera Josef, Kohout Jan, Rubáš Jiří • čestné uznání OV ČSPO: Čížek Josef ,Bureš Karel,Sedláček Stanislav • čestné uznání KV ČSPO: Bouřil Josef,Kubů František • věrnost 10 let: Marek Stanislav,Mazanec Václav • 20 let: Pavlík Petr 1980 • 29.3. zkoušky na požárníka III. stupně : Vítovec,Chalupa,Rubáš Jiří,Piták K.ml.,Kohout,Mazanec K. ml. • 12.4. zkoušky na odznak Vzorný strojník : Kubů,Staněk,Křesťan • 2. místo na soutěži v okrsku • námětové cvičení provedeno jako akce při živelné pohromě – voda ve sklepích - 1.8. sběr železa – 19,5q….780,- Kč • 21.11. navržen na výročku nový výbor ve složení : • předseda – Fišer Alois • místopředseda – Piták Karel st. • politickovýchovný referent – Toušek Miloslav • velitel – Piták Josef • jednatel – Čížek Josef • hospodář – Kubů František • organizační referent – Bureš Karel • MTZ – Křesťan Antonín • CO referent – Staněk Jaromír • člen výboru – Marek Stanislav • revize – Bouřil Josef,Chalupa Emanuel • na mikulášskou besídku přispěla ZO 200,- Kč • 15.12. výroční schůze : čestné uznání KV ČSPO – Kučera Jan 1981 • 6.2. výborová schůze – zisk z plesu – 2030,70,- Kč • 14. – 15. 3. preventivní prohlídky: Kurc,Piták J.,Fišer,Čížek • 1.5. předán dar k 60. narozeninám okrskového velitele Pitáka Karla • proběhla okrsková soutěž v Točníku: 5. místo z 13. • 4.10. pohřeb bývalého člena a místního dlouholetého učitele Bešty Václava • 18.12. odsouhlasen návrh na nové členy: Bouřil Josef ml.,Král Václav,Wirth Vladimír 1982 • 12.3. provedeno politicko metodické školení s. Touškem • ustanovena při ZO ČSPO stranická skupina,předseda navržen Chalupa Emanuel • 2.4. jako zástupce naší ZO do místního výboru NF navržen a schválen Staněk • navrženo znovupřijetí člena po přestěhování – Kučera Josef • 4.6. navrženo čestné uznání OV pro Boška k 60. narozeninam • 25.6. k 70. výročí ZO zajistí 200 ks upomínkových předmětů • 8.10. přivítání na členské schůzi nového člena který se přistěhoval z Točníka - Herget • je třeba přijmout nové členy,a to Klasna,Marek St.ml. 1983 • 7.1. členská schůze: přečten dopis od předsedy ÚV SPO ČSR Karla Navrátila • 26.3. schváleno přijetí 12 žen: Kurcová M.,Marková Z.,Čížková M.,Hergetová M.,Veselá E.,Chalupová V.,Toušová M.,Kubů M.,Pitáková Z.,Křesťanová L.,Zemanová J.,Rubášová H. • k 75. letům Bureše Václava se koupí dárkový balíček za cca 200,- Kč • k životnímu jubileu Janáčka Josefa zakoupena broušená váza • 20.4. pohřeb přispívající členky Františky Čížkové – 97 let • 28.5. slavnostní den k 70. výročí • 9.9. zakoupen od energetických závodů sloup na sušák na hadice • podána zpráva o požárnickém zásahu o žních – hořela sláma v poli 1984 • 7.1.ZO pomůže myslivcům při odchytu zajíců • 31.3. Staněk provedl školení výcvikového roku s diapozitivy a filmy v délce 2 hodiny • 1.6. přijetí nových členů Goč J.,Rubáš K.,Šota I. • 21.9. na žádost výcvikového družstva bude na výborové schůze zván velitel družstva Wirth • zajistit dar k 60. narozeninám Marka Stanislava • 3.11. výroční členská schůze zahájena minutou ticha za Karla Mazance • čestné uznání ZO: Bouřil,Marek,Wirth,Goč • čestné uznání OV: Kurc,Teřl,Chalupa • čestné uznání KV: Staněk • věrnostní stužky 20 let: Šleis J. 30 let: Mazanec K. 40 let: Piták K.st. 50 let: Mazanec V • závěrečné testy z výcvikového roku provedlo 26 členů naší ZO • jako zástupkyně žen do výboru zvolena Marková 1985 ◦ 8.2. čestné uznání OV: Hrabík ◦ 23.3. přijetí nového člena na doporučení – Zeman Jaroslav ◦ 13.4. Hrabík Václav 50 let ◦ návrh na odznak za příkladnou práci pro Kučera Jan k 65 narozeninám ◦ návrh na čestné uznání ÚV pro Piták K. st. ◦ 2.5. odsouhlaseno rozšíření výboru na 15 členů ◦ 25.5. okrsková soutěž v Točníku: 1. a 2. místo,prvně dvě družstva ◦ 29.5. pohřeb Josefa Hulcová,účast 15 členů ◦ 31.5. odznak za příkladnou práci Herget ◦ naše ZO u příležitosti 40. výročí osvobození vlasti vyhodnocena čestným uznáním OV KSČ ◦ byla provedena lesní brigáda naší kapelou Štěpánka ◦ 7.11. dárkový balíček k 65 narozeninám Kučera Jan ◦ 29.11. gratulace bývalému jednateli a dlouholetému členovi Čížkovi Josefovi k 70 narozeninám 1986 ◦ 13.3. Bouřil Josef 60 let ◦ 28.2. rozhodnuto zavést písemnou evidenci brigádnických hodin ◦ 11.6. zpráva o školení předsedů,jednatelů a politickovýchovných referentů ve Vřeskovicích ◦ 29.5. zhodnocení zásahu při požáru lípy u rybníka Huličky ◦ 4.7. soutěžní družstvo na okrese na 7. místě ◦ 26.7. Mazanec Karel 60 let ◦ 10.10. minuta ticha za Václava Klasnu – 34 let a přispívající Antonii Čížkovou – 73 let 1987 ◦ 30.1. nový členové Piták Radek a Čížek Josef ml. ◦ utvořeno družstvo pro CO z důchodců a nevojáků – nahlášeno na MNV ◦ 3.4. odznak za příkladnou práci Pavlík Petr – 60 let ◦ čestné uznání ÚV ČSPO Mazanec Vojtěch – 70 let ◦ Bureš Václav – 80 let ◦ 6.6. manželé Burešovi mají zlatou svatbu ◦ 7.12. výroční schůze ◦ věrnost 20 let: Křesťan Antonín ◦ věrnost 40 let: Bošek Jan ◦ odznak za příkladnou práci : Čížek Josef,Kubů František ◦ nový výbor: ◦ předseda – Fišer A. ◦ místopředseda – Piták K. st. ◦ referent politickovýchovné práce – Marek St. ml. ◦ preventista – Kurc B. ◦ velitel – Wirth Vl. ◦ jednatel – Pitáková Z. ◦ hospodář – Chalupa E. ◦ organizační referent – Bureš K. ◦ MTZ – Herget J. ◦ referentka žen – Veselá E. ◦ strojník – Staněk J. ◦ řidič – Goč J. ◦ člen výboru – Piták J.,Hergetová M. ◦ revizní komise – Čížek J.st,Hrabík V. ◦ kronikář – Čížek J.st. 1988 ◦ 8.1. nový člen Bém Josef ◦ letošní výročí: ◦ 16.4. 80 let Bureš Václav ◦ 29.5. 70 let Mazanec Vojtěch ◦ 3.6. 60 let Toušek Miloslav ◦ 12.12. 65 let Janáček Josef ◦ uctění památky zemřelého Jana Kučery ◦ 1.7. zvolen nový velitel družstva Jan Kohout ◦ 12.11. výroční schůze: ◦ čestné uznání ZO: Veselá E.,Marková Z.,Kurcová M.,Pitáková Z.,Hergetová M.,Rubášová H.,Kubů M.,Křesťanová L. ◦ medaile za příkladnou práci: Piták J.,Staněk J. ◦ věrnost 20 let: Kubů F.,Toušek M.,Zeman J. ◦ 40 let: Bureš V. ◦ 10.12. pohřeb Anna Janáčková 1989 ◦ 24.2. Vítovec 50 let,čestné uznání OV ◦ 21.4. návrh na nové členy: Piták Libor,Šleis Karel,Šleis Radek,Bílý Zdeněk,Chalupa Miroslav,Herget Josef,Křesťan Josef ◦ 23.6. nový přispívající členové: Hlaváč Jaroslav,Janda Václav,Hulec Jan,Šleis Karel,Šlehoferová Božena ◦ Marek Stanislav 65 let ◦ 7.7. schválení přijetí nových členů ◦ 15.12. nový člen výboru – Kučera Josef místo Hergeta ◦ 30.12.návrh na nové oslovování členů – bratři,sestry ◦ předseda ZO SSM seznámil schůzi s jejich besedou s poslancem J.Rubášem kde se jednalo o navrácení NV do obce Štěpánovice 1990 ◦ 2.2. Mazanec Pavel zvolen do výboru místo Hergetové ◦ zrušení členství: Toušová – přispívající ◦ Král – zdravotní důvody ◦ Šota – přispívající ◦ určeny hlídky do klatovského divadla ◦ 10.8. Kurc 50 let ◦ 2.12. nový člen Wirth Josef ◦ 15.12. výroční schůze ◦ starosta Fišer přečetl dopis prezidenta republiky Václava Havla ◦ věrnost 10 let: Chalupa E.,Wirth Vl.,Mazanec P.,Kučera J.,Goč J.st.,Kohout J.,Bouřil J.ml. ◦ věrnost 20 let: Staněk J.,Čížek J.st.,Bureš K.,Vítovec L.,Teřl V. ◦ věrnost 40 let: Janíček J. 1991 ◦ 8.3. Zeman J. 50 let,čestné uznání OV ◦ 31.5. Kučera J. navržen jako referent MTZ ◦ zrušení členství : Bouřil J.st.,Mazanec K.st.,Hergetová M.,Chalupová V.,Kurcová M. ◦ 23.11. výroční schůze ◦ nový členové do výboru: Kučera Josef,Zeman Zdeněk,Kubů František ◦ čestné uznání: Zeman Z.,Zeman J.ml.,Piták Radek,Čížek L.,Goč J.ml.,Čížek J.ml.,Hrabík J.,Rubáš K.,Kučera Jos.,Wirth Vl.,Chalupa E.,Pitáková Z. ◦ věrnost 50 let: Piták K st. 1992 ◦ 6.3. letošní oslavy: ◦ 50 let - Šleis Josef ◦ 65 let - Pavlík Petr ◦ 70 let – Bošek Jan ◦ 30.12. pohřeb starosty Fišera Aloise 1993 ◦ 14.2. nový výbor: ◦ starosta – Wirth Vl. ◦ místostarosta – Piták K.st. ◦ velitel – Kučera J. ◦ zástupce velitele – Zeman Z. ◦ strojník – Staněk J. ◦ preventista – Kurc B. ◦ jednatel – Pitáková Z. ◦ hospodář- Chalupa E. ◦ referent mládeže – Goč J.st. ◦ kronikář – Čížek J.st. ◦ MTZ – Bouřil J. ◦ CO referent – Mazanec P. • členové – Hrabík V.,Hrabík J.,Piták L. ◦ revize – Kubů F.,Veselá E.,Piták J. ◦ 21.3. letošní oslavy: ◦ 50 let – Čížek Josef ◦ 70 let - Janáček Josef ◦ 85 let – Bureš Václav ◦ 13.5. přijati nový členové: Toušová Milada,Šota Ivan,Gočová Jana ◦ 12.6. oslavy výročí 80 let ◦ 26.6. Měcholupy okresní kolo,muži 3. místo ◦ 8.7. pohřeb Pavlík Petr ◦ 12.9. nový člen Hrabík Václav ml. ◦ 14.12. výroční valná hromada ◦ čestné uznání ZO: Piták L.,Bém J.,Bílý Z.,Chalupa M.,Křesťan Jos.,Herget Jos.,Šleis K.,Šleis R.,Wirth J.,Čížková M. ◦ čestné uznání SH ČMS: Bouřil J.,Zeman Z.,Šleis J.st.,Piták K.ml.,Mazanec P.,Goč J.st.,Rubáš K.,Zeman J.,Goč J.ml.,Čížek L.,Hrabík J.,Piták R.,Čížek J.ml.,Křesťanová L.,Kubů M. ◦ medaile za příkladnou práci: Janáček J. - diplom Hra Plamen: Hlaváč L.,Klasna T.,Bílý R.,Rubáš M.,Rubáš K.ml.,Wirth Vl.ml.,Wirthová V.,Toušová K.,Kučera T.,Kohout V.,Veselý P. 1994 ◦ 4.2. pochvala MÚ ◦ 22.2. Kubů M. 50 let ◦ 24.2. Vítovec L. 55 let ◦ 23.9. projednání sponzorského daru 3000 ,- Kč od Jitony a.s. Klatovy ◦ zaplacení 12 ks souprav tepláků pro děti ◦ 14.10. zrušení členství: Toušek M. – vlastní žádost ◦ Herget J.st. – nezájem o práci ve sboru ◦ 18.11. zrušena funkce kronikáře - 10.12. VVH ◦ na okresní konferenci navržen Wirth Vl. ◦ čestné uznání ZO: Šleis J.ml.,Staněk J.ml.,Nový V.,Marek M.,Kučera Jan,Bílý D.,Veselý Jan,Přerost M. ◦ medaile za příkladnou práci: Bošek J.,Vítovec L.,Hrabík V.st.,Pitáková Z.,Kučera J.,Wirth Vl. ◦ děti: Rubáš K.ml.,Rubáš M. 1995 ◦ 18.2. chytla lípa u rybníka Huličky,za 5 minut se seběhlo 17 členů,svědkem rychlosti je i televizní záznam TV NOVA ◦ 3.3. seznámení sboru o používání sirén vydaným MÚ ◦ návrh na odstranění lípy u rybníka ◦ 15.9. zapůjčen stroj na cvičení JITONY ◦ Kurc 55 let ◦ 8.11. mladí hasiči valná hromada 25.11. od 14.00 ◦ vyúčtování za divadlo bude provádět Zeman Z. - 25.11. VVH ◦ věrnost 10 let: Zeman J.ml. ◦ věrnost 20 let: Chalupa E.,Piták K.ml. ◦ věrnost 30 let: Šleis Jos.st. ◦ věrnost 40 let: Mazanec K. ◦ věrnost 50 let: Mazanec Vojtěch 1996 ◦ 16.2. návrh Pitáka K.st. do Klubu zasloužilých hasičů ◦ účast na požáru lesa Bor ◦ 29.12. v hospodě Na Vršku postavena autodráha pro děti, kdy sponzoři této akce byli Václav Toman, Zbyněk Toman a Ladislav Ezr 1997 ◦ 11.1. projednání zakoupení hasičského vozu Škoda RTO cisterna ◦ zrušení členství Šota Ivan ◦ pochvala sponzorů Toman Zbyněk,Toman Václav a Ezr Ladislav za uspořádání 29.12.1996 dětského odpoledne a soutěže o ceny v jízdě na dětské autodráze - 25.1.VVH ◦ příjmy celkem 14.688,60 Kč ◦ výdaje celkem 13.597,40 Kč - zisk 1.091,20 Kč ◦ celkem vlastníme 48.050,60 Kč ◦ věrnost 10 let: Zeman Z.,Hrabík J.,Piták R.,Čížek J.ml. ◦ věrnost 20 let: Kučera Jos.,Kohout J. ◦ věrnost 30 let: Křesťan A. ◦ věrnost 50 let: Bošek Jan ◦ 14.3. uvedení do funkce velitele okrsku Wirth Vl. ◦ 30.4. sázení stromků v lese Bor,vysázeno 3200 stromků ◦ 7.5. pohřeb Piták K.st. 1998 - 16.1. VVH ◦ věrnost 10 let: Bém J. ◦ věrnost 30 let: Kubů F.,Zeman J.st. ◦ 13.3. projednání koupě PPS 12 od Četrans Domažlice ◦ 9.9. byl výlet do Českých Budějovic na Země Živitelku ◦ pouťová taneční zábava bude ve Vícenicích ◦ 10.10. focení na tablo 1999 ◦ věrnost 10 let: Bílý Z.,Chalupa M.,Křesťan Jos.,Šleis K.,Šleis R.,Piták L. ◦ věrnost 20 let: Goč J.st. ◦ věrnost 30 let: Staněk J.st. ◦ 7.5. návrh na zakoupení hasičské Avie ◦ námětové cvičení ve Švihově při oslavách 120 let sboru 2000 ◦ 7.1. návrh na pomocníka vedoucího mládeže Wirth Vl.ml. ◦ předání průkazu člence Toušové Katce při přestupu do dospělého družstva ◦ 8.3. technické prohlídky hasičských aut od 1.1.2000 budou 1x ročně ◦ námětové cvičení – doprava vody na 50 km – výbor rozhodl neúčast 2001 ◦ 20.1. VVH ◦ věrnost 10 let: Wirth J. ◦ 20 let: Bouřil Jos.,Wirth Vl.st. ◦ 30 let: Teřl V. ◦ předání nových průkazů: Kopecký B.,Lacko J. ◦ 3.8. příspěvek 250.000,- Kč od MÚ KT na auto,sbor si musí sám sehnat ◦ 12.11. Hrabík V.st. se odstěhoval,ale i nadále je člen ◦ Piták K. ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce brigádnického referenta ◦ Šleis J.ml. navržen jako nový brigádnický referent ◦ Kubů F. na vlastní žádost vystupuje ze sboru ◦ Bílý Z. navržen do revizní komise za Kubů Fr. ◦ Goč J.st. odstoupil z funkce vedoucí mládeže ◦ nový vedoucí mládeže jsou Wirth Vl.ml. a Toušová K. ◦ návrh na místostarostu Zeman J.ml. 2002 ◦ 19.1. VVH,starosta přečetl dopis starosty sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezka ing. Karla Richtera ◦ od MÚ Klatovy pro náš sbor zakoupen Citroen Jumper a k němu bržděný podvozek s nástavbou na PPS ◦ v dubnu proběhlo sázení stromků na obecných drahách, celkem 355 smrků a buků ◦ 14.2. zajištění výběrčí služby na Rallye Šumava ◦ 8.8. výjezd na vysávání vody ze sklepů – povodně ◦ 13.-14.8. odpracováno ve 2 dnech 90 hodin ve Švihově pomoc po povodních u součastné starostky Šperlové ◦ 21.8. druhá klatovská povodeň, vysávání v Lubech, Klatovech a nakonec v hotelu Beránek ◦ zájezd do Chodové Plané do pivovaru ◦ 31.8. vysávání vody z požární nádrže ◦ 1.9. pytlování písku do pytlů v Technických službách ◦ 6.9. tábor pro děti z důvodů povodní zrušen 2003 ◦ 24.5. pomoc při požáru skládky ◦ 21.6. vážná dopravní nehoda s naším bývalým hasičským vozidlem GAZ M461, patřící SDH Dehtín a nám půjčen k cestě na výročí SDH Lužany. K nehodě došlo mezi Švihovem a Červeným Pořičí a všech 7 zraněných bez řidiče byly děti, a to : Martin Bílý, Jan Zeman, Jakub Křesťan, Ladislav Rubáš, Michal Janda, Martina Tomanová a Lucie Benianová ◦ 13.8. požár v lese Bor, při naší asistenci došlo k prohoření 2 ks hadic a 1 ks savice, účast 18 členů ◦ 19.8. došlé dopisy od Městských lesů, ředitel ing. Rudolf Koldinský a starosty města Klatov p. Mráze za pomoc při požáru v lese ◦ 31.8. město Klatovy koupilo v Jaroměři Josefově od vojska dvě nepoužité uložené PPS-12, pro nás a pro Točník. Domluveno pro ně dojet a cestou tam odvést do Hradce Králové nabouraný GAZ. ◦ Brigáda na vyklízení sušky 2004 ◦ 13.6. předání od Venduly a Lucky Benianových vyšitý hasičský prapor pro děti 2005 ◦ 26.3. se v Dehtíně konal I. Hasičský bál ve spolupráci SDH Dehtín, Vícenice a Štěpánovice ◦ 22.9. výroba vozíku pod mašinu od Ládi Kučery z Dehtína ◦ 5.11. velitel informuje, že jsme natrvalo získali Pohár starosty města Švihova, který věnoval po povodních a majitelem se stane ten, kdo 3x po sobě vyhraje z mužů okrskovou soutěž. Odsouhlasen návrh že náš sbor koupí nový se stejným názvem a ještě jeden pro soutěžící ženy, a to bude pohár SDH Štěpánovice 2006 ◦ hořela chata p. Tomana ◦ 10.-11. 4. školení v Točníku pro členy požární asistenční služby do klatovského divadla ing. Holým 2007 • 9.6. ukázka žen v převleku za staré babičky na oslavách 100. let SDH Koryta .- 6.10. proběhl za pořádání naším sborem v rozkopané obci kvůli kanalizaci Závod požárnické všestrannosti pro děti z celého klatovského okresu 2008 ◦ 6.7. nám za přítomnosti člena VV OSH Klatovy p. Kaisra byl vyhlášen cvičný poplach kde do 3 minut přiběhlo 22 členů a do 5 minut už tu bylo 40 členů ◦ 2.11. kdy už naše PPS byla zazimovaná došlo k zapůjčení od SDH Drslavice a byla vysáta studna u Standy Kopeckého do hloubky 28 metrů 2009 ◦ 2.7. došlo k velmi vážnému úrazu kdy pod tlakem vody vylétl konec hadice do výšky a zasáhl cvičící členku Veroniku Wirthovou do kolena ◦ 6.10. cvičný poplach kdy město Klatovy cvičilo proti povodním a náš sbor asistoval vozidlem při evakuaci obcí Kal a Tajanov 2010 - 16.1. na VVH byl navržen a schválen tento výbor a členové revizní komise : • Vladimír Wirth st. – starosta, velitel okrsku, člen VV • Josef Bouřil st. – náměstek starosty, referent MTZ • Jiří Touš ml. – velitel, strojník • Zdeněk Bílý - jednatel • Petr Boroň - hospodář ( pokladník ) • Zdeněk Zeman - zástupce velitele • Josef Piták - referent prevence, preventista okrsku • Vladimír Wirth ml. – vedoucí mládeže, člen okrsku, člen ORM • Jaroslava Bílá - referentka žen • Pavel Mazanec - referent CO • Pavel Tauš - zástupce družstva mužů • Kateřina Toušová - zástupkyně družstva žen • Jiří Goč st. – člen výboru • Libor Piták - -:- • Bohumil Kurc - -:- • Luboš Čížek - -:- • Emanuel Chalupa - -:- • Jindřich Hrabík - -:- • Josef Šleis - -:- • Jaroslav Zeman ml. - -:- • Miroslava Chalupová - -:- • Josef Kučera - -:- • Josef Čížek st. – předseda RK • Jiří Goč ml. – člen RK • Milada Toušová - členka RK ◦ 20.3. náš sbor pořádal pod vedením řeznického mistra Slávy Zemana obecní zabijačku která měla velký úspěch. Dále patří poděkování Lubošovi Čížkovi za zajištění kuchyně firmy JOKA kde se prováděla příprava na zabijačku a výroba zabijačkových specialit ◦ 12.6. náš sbor zajišťoval technickou četu a stánek s občerstvením v Klatovech kde probíhala krajská soutěž dětí hry Plamen, a o za kraje Plzeňský a Karlovarský ◦ 1.8. zakoupena profiaparatura ◦ 25.8. zakoupen traktůrek na sekání trávy ◦ 5.9. odsouhlasen sponzorský dar 5.000,- Kč na opravu kostela ve Štěpánovicích 2011 ◦ 6.3. zakoupena videokamera ◦ Zakoupena PPS ◦ 3.7. odsouhlasen návrh jednatele Z. Bílého a správce našich internetových stránek Vl. Wirtha ml. na vytvoření seznamu úkolů a odpovědných členú za dané úkoly ◦ 16.7. se členové Zdeněk Bílý, Josef Šleis a Karel Piták účastnili v Němčicích u Plánice svěcení praporu místního SDH ◦ 10.9. proběhlo za velké účasti znovuotevření kostela 2012 ◦ 28.4. proběhl v místním kostele pohřeb dlouholetého člena Antonína Křesťana za účasti členů SDH. Čestnou stráž a odnos rakve provedli Wirth Vl.st., Bouřil J.st., Kučera Jos., Goč J.ml., Hrabík J. a Bílý Z. Rakev do hrobu spouštěli Bouřil J.st., Kučera J., Bílý Z., a Goč J.ml. ◦ 9.6. svatba našich členů na hradě Švihov. Své ano si řekli Vladimír Wirth ml. a Jana Kohoutová ◦ 4.11. informace jednatele a vedoucího mládeže Z. Bílého o tom, že děti měly procházku kolem lesa Smrčí a při tom sbíraly odpad, celkem 5 pytlů ◦ Ohledně jednání o koupi pozemku kde se tradičně staví májka bylo místostarostou Josefem Bouřilem st., jednatelem Zdeňkem Bílým a pokladníkem Petrem Boroněm podepsáno prohlášení, že starosta sboru Vladimír Wirth st. byl na VVH řádně zvolen starostou a má právo za SDH jednat 2013 ◦ 4.1. jsme oficiálně majitelem pozemku kde se staví májka, ten bude následně předprodán MÚ Klatovy ◦ 7.4. schválena rekonstrukce klubovny, bude opraven rozvod vody a elektriky a vybudovány dvě nové WC, bude hotovo do výročí ◦ 28.4. proběhlo jednání s Technickými službami p. Urbánek a MÚ Klatovy p. Janošík a na novém cvičišti se do výročí vybuduje nová základna ze zámkové dlažby a tu celou cca 85.000,- Kč zaplatí MÚ ◦ 2.6. jelikož je celé jaro špatné počasí, zima a déšť, tak opět se náš sbor účastnil na povodni. Byli jsme u Melchrů, Štěpánovice 32, jedná se o bývalý vechtr u trati. Tam jsme odsávali vodu ze sklepa a pomocí pytlů s pískem jsme odváděli vodu z cesty do luk. Po návratu jsme ještě vysávali vodu za sklepa u Jana Křesťana ◦ 8.6. výročí 100 let od založení našeho sboru Sepsal : Zdeněk Bílý, jednatel SDH Štěpánovice


Nejbližší akce


Zájezd SDH pro děti do Legolandu 05.07.2024 00:00

Německo -
191.0  

Výborová schůze 07.07.2024 19:30

-
169.0  

Pytlovská káď 27.07.2024 00:00

Svrčovec -
159.0  

Výborová schůze 04.08.2024 19:30

-
155.0  

Výborová schůze 01.09.2024 19:30

-
151.0